Envíos gratuitos en pedidos superiores a 99€.

ENVÍO GRATUITO EN PEDIDOS SUPERIORES A 10€ EN PENÍNSULA

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN

INTRODUCIÓN

Este documento contractual rexerá as Condicións Xerais de contratación de produtos ou servizos (en diante, Condicións) a través do sitio web  tonyson.es, propiedade de JORGE ÁLVAREZ DELGADO, en diante, PRESTADOR, cuxos datos de contacto figuran tamén no Aviso Legal desta Web.

Estas Condicións poderán ser modificadas en calquera momento. É responsabilidade do USUARIO lelas periodicamente, xa que resultarán aplicable aquelas que se atopen vixente no momento de realización de pedidos.

Os contratos non estarán suxeitos a formalidade algunha con excepción dos supostos expresamente sinalados nos Códigos Civil e de Comercio e nesta ou noutras leis especiais.

A aceptación deste documento conleva que o USUARIO:

 • Leu, entende e comprende o aquí exposto.
 • É unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
 • Asume todas as obrigacións aquí dispostas.

Estas condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web do PRESTADOR.

O PRESTADOR informa de que o comercio é responsable e coñece a lexislación vixente dos países aos que envía os produtos, e resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que iso poida afectar os bens ou promocións que foron adquiridos previamente á modificación.

IDENTIDADE DAS PARTES CONTRATANTES

Por unha banda, o PRESTADOR dos produtos ou servizos contratados polo USUARIO é JORGE ÁLVAREZ DELGADO, con domicilio social en  C/ EULOGIO FERNÁNDEZ, 31 BAIXO – 32300 O Barco (Ourense), NIF 44470746 Q e con teléfono de atención ao cliente/USUARIO 988682908.

E doutro, o USUARIO, rexistrado no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, e é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao PRESTADOR.

OBXECTO DO CONTRATO

O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda nada entre o PRESTADOR e o USUARIO no momento en que este acepta durante o proceso de contratación en liña a casa correspondente.

A relación contractual de compravenda conleva a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun produto ou servizo concreto.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN

O USUARIO, para poder acceder aos produtos ou servizos que ofrece o PRESTADOR, deberá ser maior de idade e darse de alta a través do sitio web mediante a creación dunha conta de usuario. Por iso, o USUARIO deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que se lle requirirán, os cales se tratarán de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 ( GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro ( LOPDGDD), relativa á protección de datos de carácter persoal e detallada no Aviso Legal e na Política de privacidade deste sitio web.

1. CLÁUSULAS XERAIS DE CONTRATACIÓN

Salvo estipulación particular por escrito, a realización dun pedido ao PRESTADOR supoñería a aceptación por parte do USUARIO destas condicións legais. Ningunha estipulación feita polo USUARIO poderá diferir das do PRESTADOR se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito polo PRESTADOR.

2. ENVÍO DE PEDIDOS

O PRESTADOR non enviará ningún pedido ou activará ningún servizo ata que comprobase que se realizou o pago.

Os envíos de mercadorías faranse habitualmente mediante mensaxería  express ( GLS,  Seur,  UPS,  Correos Express, etc.), segundo o destino designado libremente polo USUARIO dentro da Unión Europea sendo precios diferentes segundo o destino e o peso e dimensións da mercancía a enviar.

As datas ou prazos de entrega estenderanse aproximadas, non constituíndo o atraso incumprimento esencial. No caso de que o PRESTADOR non realizase a entrega da mercadoría, transcorridos 30 días desde a data de entrega pactada, por falta de dispoñibilidade do produto ou servizo, o USUARIO deberá ser informado e quedará lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devolución do importe total pagado sen ningún custo, e sen que por iso derívese ningunha responsabilidade por danos e prexuízos imputable ao PRESTADOR.

En caso de atraso inxustificado por parte do PRESTADOR respecto a a devolución do importe total, o USUARIO poderá reclamar que se lle pague o dobre do importe debido, sen prexuízo ao seu dereito de ser indemnizado polos danos e prexuízos sufridos no que excedan da devandita cantidade.

O prazo de entrega adoita estar comprendido entre 1 e 5 días laborables, segundo a poboación de destino e a forma de pago elixida. Enténdese este termo sempre que se confirmou a dispoñibilidade da mercadoría e comprobado o pago completo do pedido.

O PRESTADOR non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo USUARIO, falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos ao dispor do USUARIO e leste, ou o delegado de leste, asinase o documento de recepción da entrega.

3. DEREITO DE DESISTENCIA

O USUARIO ten os mesmo dereitos e prazo para proceder a realizar a devolución e/ou reclamar os posibles vicios ou defecto que presente o produto ou servizo, tanto en modo en liña, como fóra de liña.

O USUARIO dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data de recepción do produto, para a devolución do mesmo (artigo 71 da Lei 3/2014, do 27 de marzo). Salvo que a devolución realícese por defectos no produto, os gastos relativos ao envío serán asumidos por parte do USUARIO. O produto deberá devolverse na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado e, en caso de prestación dun servizo, desde o mesmo día de activación e/ou descarga do mesmo.

O dereito de desistencia non poderá aplicarse nos seguintes casos:

 1. Se o produto non se presenta en perfectas condicións.
 2. Se as embalaxes do produto non son os orixinais ou estes non se atopan en perfecto estado. A embalaxe orixinal deberá protexer o produto de maneira que se reciba en perfectas condicións, quedando prohibido o uso de  precintos e cintas adhesivas aplicados directamente sobre o mesmo.
 1. Cando o produto estea aberto sen poderse demostrar que non se usou.
 2. Cando sexan produtos personalizados ou aqueles que, por razóns de hixiene ou outras excepcións legalmente previstas no artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo.
 1. Na subministración de produtos cuxo prezo depende de fluctuaciones do mercado financeiro que o PRESTADOR non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.
 1. Na subministración de produtos confeccionados conforme ás especificacións do usuario ou claramente personalizados.
 1. Na subministración de produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

Toda devolución deberá comunicarse ao PRESTADOR a través do envío dun correo electrónico a tienda@tonyson.es, indicando o número de pedido ou factor correspóndete e os artigos defectuosos.

4. RECLAMACIÓNS

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será atendida na menor brevidade posible, podéndose realizar nas seguintes direccións de contacto:

Postal: JORGE ÁLVAREZ DELGADO, C/EULOGIO FERNÁNDEZ, 31 BAJO – 32300 O BARCO (Ourense)

Teléfono: 988682908

Mail: info@tonyson.es

Resolución de litixios en liña (Online Dispute Resolution)

Conforme o Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos en liña entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito.

Ligazón á plataforma  ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORZA MAIOR

As parte non incorrerán en responsabilidade #ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obrigación demorarase ata o cesamento do caso de forza maior.

6. COMPETENCIA

O USUARIO non poderá ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigacións contratados na venda.

Se algunha estipulación destas condicións fose considerada nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectados de ningunha maneira, nin sufrirán modificación de ningún modo.

O USUARIO declara ler, coñecer e aceptar as presentes Condicións en toda a súa extensión.

7. XENERALIDADES DA OFERTA

Todas as vendas e entregas efectuadas polo PRESTADOR entenderanse sometidas ás presentes Condicións.

Ningunha modificación, alteración ou pacto contrario á Proposta Comercial de JORGE ÁLVAREZ DELGADO ou ao aquí estipulado, terá efecto, salvo pacto expreso por escrito asinado polo PRESTADOR, neste caso, estes pactos particulares prevalecerán.

Dados os continuos avances técnicos e melloras dos produtos, o PRESTADOR se reserva a facultade de modificar as súas especificacións respecto da información facilitada na súa publicidade, ata que non afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificacións terán así mesmo validez no caso de que, por calquera causa, vísese afectada a posibilidade de subministración dos produtos ofrecidos.

8. PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA

Os prezos que se indican respecto de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE/IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables. Estes prezos, a menos que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío, manipulación, envoltorio, seguro de envío ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto ou servizo adquirido.

Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O USUARIO asume que a valoración económica dalgúns dos produtos poderá variar en tempo real.

Antes de realizar a compra poderá comprobar en liña todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte, cargos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden cambiar diariamente mentres non se realice o pedido.

Unha vez realizado o pedido, os prezos manteranse tanto se hai dispoñibilidade de produtos coma se non

Para calquera información sobre o pedido, o USUARIO poderá contactar a través do teléfono de atención ao cliente do PRESTADOR 988682908 ou vía correo electrónico á dirección tienda@tonyson.es

9. GASTOS DE TRANSPORTE

Os prezos non inclúen gastos de envío ou comunicación, nin de instalación ou descarga, ou prestacións complementarias, salvo pacto expreso por escrito en contrario.

Os portes calcularanse no momento de gardar a cesta ou orzamento, xa que se calculan polo peso dos produtos e pola dirección de entrega.

10. FORMAS DE PAGO, CARGOS E DESCONTOS

O PRESTADOR posibilita as seguintes formas para efectuar o pago dun pedido:

 • Tarxeta de crédito/débito. Non se aplicarán nin descontos nin cargos.
 • Bizum. Non se aplicarán nin descontos nin cargos.
 • Pay Pal. Aplicarase un cargo de 1,20% + un fixo de 0,35€ en concepto de comisións da propia forma de pago.
 • Apple Pay. Non se aplicarán nin descontos nin cargos.

Medidas de seguridade

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industrial, tales como firewalls, procedemento de control de acceso e mecanismo  criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizados aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efecto d ela correspondente autenticación dos controis de acceso.

O PRESTADOR comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ou sexa considerada ilegal polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco  adquirente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmo ou influír de maneira negativa neles.

As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non cumpra con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante ou Titular da tarxeta ou tarxetas.

11. PROCESO DE COMPRA

Calquera produto do noso catálogo pódese engadir á cesta. Nesta, só observaranse os artigos, a cantidade , o prezo e o importe total. Unha vez gardada a cesta procederase a calcular os impostos, cargos e descontos segundo os datos de pago e de envío introducidos.

As cestas non teñen ningunha vinculación administrativa, só é un apartado onde se pode simular un orzamento sen ningún compromiso por ambas as partes.

Desde a cesta pódese facer un pedido seguindo os pasos seguintes para a súa correcta formalización:

 1. Comprobación dos datos de facturación
 2. Comprobación da dirección de envío
 3. Selección da forma de pago
 4. Realizar o pedido (comprar)

Unha vez procesado o pedido, o sistema envía instantaneamente un correo electrónico ao departamento de xestión do PRESTADOR e outro ao correo do USUARIO confirmando a realización do pedido.

Nun máximo de 24 horas, en días laborables, enviarase un correo electrónico ao USUARIO confirmando o estado do pedido e a data de envío e/ou entrega aproximada.

12. GARANTÍAS APLICABLES

Todos os produtos ofrecidos a través do sitio web son completamente orixinais, salvo que se indique o contrario na súa descrición. Todos teñen un período de garantía de dous anos, conforme aos criterios e condicións descritos no Real Decreto Lexislativo 1/2017, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

13. GARANTÍAS E DEVOLUCIÓNS

A garantía dos produtos ofrecidos responderá aos seguintes artigos baseados no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias:

Artigo 114. Principios xerais.

O vendedor está obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, respondendo fronte a el de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto.

Artigo 115. Ámbito de aplicación.

 1. Están incluídos no ámbito de aplicación deste título os contratos de compravenda de produtos e os contratos de subministración de produtos que haxan de producirse ou fabricarse.
 2. O previsto neste título non será de aplicación aos produto adquiridos mediante venda xudicial, á auga ou ao gas, cando non estean envasados para a venda en volume delimitado ou cantidades determinadas, e á Tampouco será aplicable aos produtos de segunda man adquiridos en poxa administrativa ao que os consumidores e usuarios poden asistir persoalmente.

Artigo 116. Conformidade dos produtos co contrato.

 1. Salvo proba en contrario, entenderase que os produtos son conformes co contrato sempre que cumpran todos os requisitos que se expresan a continuación, salvo que polas circunstancias do caso algún deles non resulte aplicable:
 2. Axústense á descrición realizada polo vendedor e posúan as calidades do produto que o vendedor hai presentado ao consumidor e usuario en forma de mostra ou modelo.
 3. Sexan aptos para os usos a que  ordinariamente destínense os produtos do mesmo tipo.
 4. Sexan aptos para calquera uso especial requirido polo consumidor e usuario cando o puxera en coñecemento do vendedor no momento de celebración do contrato, sempre que este admitise que o produto é apto para o devandito uso.
 5. Presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que o consumidor e usuario poida fundadamente esperar, tendo en conta da natureza do produto e, no seu caso, das declaracións públicas sobre as características concretas dos produtos feitas polo vendedor, o produtos ou o seu representante, en particular na publicidade ou na etiquetaxe. O vendedor non quedará obrigado por tales declaracións públicas se demostra que descoñecía e non cabía razoablemente esperar que coñecese a declaración en cuestión, que dita declaración fora corrixida no momento de celebración do contrato ou que dita declaración non puido influír na decisión de comprar o produto.
 6. A falta de conformidade que resulte dunha incorrecta instalación do produto equipararase á falta de conformidade do produto cando a instalación estea incluída no contrato de compravenda ou subministración regulados no artigo 115.1 e fose realizada polo vendedor ou baixo a súa responsabilidade, ou polo consumidor e usuario cando a instalación defectuosa débase a un erro nas instrucións de instalación.
 7. Non haberá lugar a responsabilidade por faltas de conformidade que o consumidor e usuario coñecese ou non puidese fundadamente ignorar no momento da celebración do contrato ou que teñan a súa orixe en materiais fornecidos polo consumidor e usuario.

Artigo 117. Incompatibilidade de accións.

O exercicio das accións que contempla leste titulo será incompatible co exercicio das accións derivadas do saneamento por vicios ocultos da compravenda.

En todo caso, o consumidor e usuario terá dereito, de acordo coa lexislación civil e mercantil a ser indemnizado polos danos e prexuízos derivados da falta de conformidade.

Artigo 118. Responsabilidade do vendedor e dereitos do consumidor e usuario.

O consumidor e usuario ten dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do contrato, de acordo co previsto neste título.

Artigo 119. Reparación e substitución do produto.

 1. Se o produto non fose conforme co contrato, o consumidor e usuario poderá optar entre esixir a reparación ou a substitución do produto, salvo que unha destas dúas opcións resulte obxectivamente imposible ou desproporcionada. Desde o momento en que o consumidor e usuario comunique ao vendedor a opción elixida, ambas as partes haberán de aterse a ela. Esta decisión do consumidor e usuario enténdese sen prexuízo do disposto no artigo seguinte para os supostos en que a reparación ou a substitución non logren poñer o produto en conformidade co contrato.
 2. Considerarase desproporcionada a forma de saneamento que en comparación coa outra, impoña aos vendedor custos que non sexan razoables, @teniendo en cuenta o valor que tería o produto se non houbese falta de conformidade, a relevancia da falta de conformidade e se a forma de saneamento alternativa puidésese realizar sen inconvenientes maiores para o consumidor e usuario.
  Para determinar se os custos non son razoables, os gastos correspondentes a unha forma de saneamento deben ser, ademais, considerablemente máis elevados que os gatos correspondentes á outra forma de saneamento.

Artigo 120. Réxime xurídico da reparación ou substitución do produto.

A reparación e a substitución axustaranse ás seguintes regras:

 1. Serán gratuítas para o consumidor e usuario. Dita gratuidade comprenderá os gastos necesarios realizados para emendar a falta de conformidade dos produtos co contrato, especialmente os gastos de envío, así como os custos relacionados coa man de obra e os materiais.
 2. Deberán levar a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes para o consumidor e usuario, tendo en conta da natureza dos produtos e da finalidade que tivesen para o consumidor e usuario.
 3. A reparación suspende o cómputo dos prazos a que se refire o artigo 123. O período de suspensión comezará desde que o consumidor e usuario poña o produto ao dispor do vendedor e concluirá coa entrega do consumidor e usuario do produto xa reparado. Durante os seis meses posteriores á entrega do produto reparado, o vendedor responderá das faltas de conformidade que motivaron a reparación, presumíndose que se trata da mesma falta de conformidade cando se reproduzan no produto defecto do mesma orixe que os inicialmente manifestados.
 4. Se concluída a reparación e entregado o produto, este segue sendo non conforme co contrato, o consumidor e usuario poderá esixir a substitución do produto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos previstos neste capí
 5. A substitución suspende os prazos a que se refire o artigo 123 desde o exercicio da opción polo consumidor e usuario ata a entrega do novo produto. Ao produto substituto seralle de aplicación, en todo caso, o artigo 123.1, parágrafo segundo.
 6. Se a substitución non lograse poñer o produto en conformidade co contrato, o consumidor e usuario poderá esixir a reparación do produto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos previstos neste
 7. O consumidor e usuario non poderá esixir a substitución no caso de produtos non funxibles, nin tampouco cando se trate de produtos de segunda man.

Artigo 121. Rebaixa de prezo e resolución do contrato.

A rebaixa do prezo e a resolución do contrato procederán, a elección do consumidor e usuario, cando este non puidese esixir a reparación ou a substitución e nos casos en que estas non se levaron a cabo en prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o consumidor e usuario. A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia.

Artigo 122. Criterios para a rebaixa do prezo.

A rebaixa do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor que o produto tivese no momento da entrega de ser conforme co contrato e o valor que o produto efectivamente entregado tiña no momento da devandita entrega.

Artigo 123. Prazos.

 1. O vendedor responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. Nos produtos de segunda man, o vendedor e o consumidor e usuario poderán pactar un prazo menor, que non poderá ser inferior a un ano desde a entrega.
  Salvo proba en contrario, presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten nos seis meses posteriores á entrega do produto, sexa este novo ou de segunda man, xa existían cando a cousa entregouse, excepto cando esta presunción sexa incompatible coa natureza do produto ou a índole da falta de conformidade.
 2. Salvo proba en contrario, a entrega enténdese feita no día que figure na factura ou billete de compra, ou no albará d entrega correspondente se este fose posterior.
 3. O vendedor está obrigado a entregar ao consumidor ou usuario que exercite o seu dereito á reparación ou substitución, xustificando documental da entrega do produto, na que conste a data de entrega e a falta de conformidade que orixina o exercicio do dereito.
  Do mesmo xeito, xunto co produto reparado ou substituído, o vendedor entregará ao consumidor ou usuario xustificación documental da entrega na que conste a data desta e, no seu caso, a reparación efectuada.
 4. A acción para reclamar o cumprimento do previsto no capitulo II deste título prescribirá aos tres anos desde a entrega do produto.
 5. O consumidor e usuario deberá informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela. O incumprimento do devandito prazo non supoñerá a perda do dereito ao saneamento que corresponda, sendo responsable o consumidor e usuario, con todo, dos danos ou prexuízos efectivamente ocasionados polo atraso na comunicació
  Salvo proba en contrario, entenderase que a comunicación do consumidor e usuario tivo lugar dentro do prazo establecido.

Artigo 124. Acción contra o produtor.

Cando o consumidor e usuario resúltelle imposible ou lle supoña unha carga excesiva dirixirse fronte ao vendedor pola falta de conformidade dos produtos co contrato poderá reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substitución ou reparación do produto.
Con carácter xeral, e sen prexuízo de que a responsabilidade do produto cesase, para os efectos deste título, nos mesmos prazos e condicións que os establecidos para o vendedor, o produtor responderá pola falta de conformidade cando esta refírase á orixe, identidade ou idoneidade dos produtos, de acordo coa súa natureza e finalidade e coas normas que os regulan.
Quen respondese fronte ao consumidor e usuario dispoñerá do prazo dun ano para repetir fronte ao responsable da falta de conformidade. Devandito prazo compútase a partir do momento en que se completou o saneamento.

14. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas condicións rexeranse ou interpretarán conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. O PRESTADOR e o USUARIO acordan someter aos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO calquera controversia que puidese suscitarse da prestación de. Os produtos ou servizos obxecto destas Condicións.

Carrito de compra
X
Scroll al inicio